Կանոնադրություն

Հաստատված է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի
կառավարման խորհրդի 2018թ. սեպտեմբերի 19-ի նիստում

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Կրթահամալիր) երաժշտության դպրոց ուսումնական կենտրոնը (այսուհետ՝ կենտրոն) կրթահամալիրի մասնաճյուղ է:

2. Կենտրոնի ղեկավարին (այսուհետ՝ Ղեկավար) կրթահամալիրի տնօրենի (այսուհետ՝ Տնօրեն) ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ):

3. Կենտրոնը իրավաբանական անձ չէ, չունի առանձին հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ:

4. Կենտրոնը Կրթահամալիրի կողմից լիազորված է իրականացնելու կրթահամալիրի գործունեության առարկայից, նպատակներից և խնդիրներից բխող գործունեություն:

5. Կենտրոնի կանոնադրությունը և դրա փոփոխությունները Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը:

6. Կենտրոնը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Կրթահամալիրի և կենտրոնի կանոնադրություններով:

7. Կենտրոնը կարող է ունենալ չկոդավորված կնիք, ձևաթուղթ և խորհրդանիշ:

8. Կարճ անվանումն է` երաժշտության դպրոց:

9. Կենտրոնն ունի էլեկտրոնային բլոգ, որը գործում է որպես Կենտրոնի պաշտոնական տեղեկատվական օրգան, զանգվածային լրատվական միջոց։

10. Կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, կրթահամալիրում սահմանված կարգով կարող է համագործակցել այլ հաստատությունների, (այդ թվում՝ օտարերկրյա) և կազմակերպությունների հետ:

II. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՆ

11. Կենտրոնի գործունեության առարկան հանրակրթական, միջին մասնագիտական, արտադպրոցական (նախասիրական, լրացուցիչ) հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացումն է:

12. Ուսումնական կենտրոնի գործունեության նպատակներն են`

* երաժշտության ազգային դարավոր ավանդույթների վերածնունդը.

* կրթահամալիրի դպրոցների ուսումնական պլաններով որոշված երաժշտության, երգի, պարի դասընթացների կազմակերպումը.

* միջին մասնագիտական, կրթական ծրագրի կազմակերպումը.

* սովորողների և ուսուցիչների ուսումնական-ստեղծագործական , հավաքների, աշխատանքների կազմակերպումը.

* սովորողների և մեծահասակների լրացուցիչ կրթության կազմակերպումը:

13. Ուսումնական կենտրոնի խնդիրներն են.

* կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրի մշակման, տարածման համար պայմանների ապահովումը.

* երաժշտության, երգի, պարի լրացուցիչ կրթության կազմակերպումը.

* հեղինակային կրթական բաց ցանցի երաժշտություն, երգ, պար դասավանդողների վերապատրաստումների կազմակերպումը.

* համերգների կազմակերպումը։

III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

14. Կենտրոնի կառուցվածքը Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը: Իր կանոնադրական նպատակները և խնդիրները լուծելու համար կնտրոնն ունի արվեստանոցներ, լաբորատորիաներ:

15. Հանրակրթական դասընթացները կազմակերպվում են ըստ կրթահամալիրի դպրոցների դասացուցակների: Մասնագիտական ուսուցումը կազմակերպվում է ըստ քոլեջի դասացուցակի:

16. Կենտրոնը կրթահամալիրի դպրոցներում, քոլեջում ունի երաժշտության պարի սրահներ:

17. Կենտրոնի դասավանդողները կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողներն են:

18. Լրացուցիչ կրթությունը կազմակերպվում է ուսումնառության պայմանագրի համաձայն:

19. Գործիքային, վոկալի պարապմունքները անհատական են:

20. Սոլֆեջիո առարկայի պարապմունքները անց են կացվում մինչև 10 հոգիանոց խմբերով:

21. Սոլֆեջիո առարկայի ուսուցումը իրականացվում է ուսուցողական թվային միջոցների կիրառումով՝ նոտագրություն, մուտքագրում, պարտիտուրների ստեղծում Sibelius ծրագրով:

22. Լրացուցիչ կրթական ծրագիրը սահմանված կարգով ավարտողը, իր ցանկությամբ, ստանում է համապատասխն վկայական։

IV. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

23. Կենտրոնի ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնում է Ղեկավարը:

24. Կենտրոնի ղեկավարը`

* կազմակերպում և ղեկավարում է կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը.

* Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կենտրոնի զարգացման ծրագիրը.

* համակարգում է կենտրոնի կազմում գործող ակումբների աշխատանքը.

* կազմակերպում է սովորողների ուսումնական գործունեությունը՝

* ստեղծում է սովորողի և ուսուցչի առողջության, հիգիենայի, սննդի, ֆիզիկական և հոգևոր զարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններ.

* վերահսկողություն է իրականացնում կենտրոնի ինքնասպասարկման աշխատանքների կազմակերպմանը.

* հետևում է պարտադիր գործածության երաշխավորված փաստաթղթերի վարմանը և պահպանմանը.

* սահմանված կարգով ներկայացնում է կենտրոնի գործունեության կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունները.

* օրենքով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, Խորհրդի, Տնօրենի որոշումների, այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար.

* կենտրոնի աշխատանքները կազմակերպելու համար Տնօրենին առաջարկություն է ներկայացնում աշխատող ընդունելու մասին.

* կատարում է Տնօրենի հանձնարարություններ.

* ղեկավարի բացակայության դեպքում, Տնօրենի որոշման համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ:

V. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Տնօրենը կրթահամալիրին օգտագործման հանձնված և կրթահամալիրի սեփականություն հանդիսացող գույքից ամեն տարի կենտրոնի հատկացնում է գույք, միջոցներ:

Կենտրոնի ղեկավարը պատասխանատու է կենտրոնին հանձնված տարածքի, գույքի, սարքերի պահպանման և խնամքի համար:

Կենտրոնի ֆինանսական միջոցները գոյանում են պետական հատկացումներից, լրացուցիչ կրթության վարձավճարներից, նվիրատվություններից, առանձին անհատների, կազմակերպությունների ներդրումներից:

Կենտրոնի ֆինանսական հաշվառումը կատարում է կրթահամալիրի հաշվապահությունը: